I. ทั่วไป

 1. คำนิยาม: คำที่ใช้ในที่นี้หมายถึงดังต่อไปนี้:
  1. ผู้ซื้อ: ฝ่ายที่ถูกระบุในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องในฐานะลูกค้าหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์
  2. การใช้ของผู้ซื้อ: การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อ และ/หรือลูกค้าของผู้ซื้อ รวมถึงการฝัง และ/หรือการใช้ชิ้นส่วน/อะไหล่ผลิตภัณฑ์ แผ่นฐานอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์หรือระบบที่ผลิต และ/หรือจัดหาโดยผู้ซื้อ
  3. ความเหมาะสม: (i) ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ (ii) ประสิทธิภาพ (iii) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (iv) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับและ (v) การปฏิบัติตามมาตรฐาน
  4. ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ และ/หรือการบริการของผู้ขาย
  5. ผู้ขาย: บริษัทในเครือ Omron ที่ทำธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชียแปซิฟิก ที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องในฐานผู้ขายเร่หรือผู้ขาย
  6. ซอฟต์แวร์: โปรแกรมซอฟต์แวร์ฝังติดอยู่ในผลิตภัณฑ์
  7. ข้อกำหนด: ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาของผู้ขาย
 2. คำเสนอและการยอมรับ: ข้อตกลงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาทั้งหมด การยอมรับใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ ข้อตกลงเป็นสัญญาทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาและใช้แทนการเจรจา การสนทนาและความเข้าใจก่อนหน้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเป็นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ผู้ขายจะไม่ถูกผูกมัดตามข้อกำหนดใดๆ ของคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ หรือแบบฟอร์มอื่นที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลง และข้อตกลงจะสามารถทำการแก้ไขได้โดยการลงนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายให้กับผู้ซื้อได้รับการยอมรับตามข้อกำหนดอย่างชัดแจ้งแล้วจากผู้ซื้อ ซึ่งอาจมีการจัดทำ หรือถือได้ว่ามีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยการออกใบรับของผู้ซื้อจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้มีการส่งคืนในทันที หรือโดยที่ไม่ได้ทำการคัดค้านข้อตกลงเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบ (10) วันนับจากวันที่ได้รับข้อกำหนดเหล่านี้ ผ่านการยอมรับตามคำสั่งซื้อของผู้ขายแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก่อน

II. การขาย

 1. ราคา: ราคาของผลิตภัณฑ์จะเป็นราคาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาของผู้ขาย
 2. 1. การชำระเงิน: ยกเว้นกรณีที่มีระบุไว้ในใบเสนอราคาของผู้ขาย ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนผลิตภัณฑ์ตามใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ นอกเหนือจากสิทธิ์และการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมี หากจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระและผู้ขายไม่ได้ทำการชำระในวันครบกำหนด:
  1. ผู้ขายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซื้อ 1.5% ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยคำนวณจากวันที่ครบกำหนดชำระเงินจนถึงวันที่จ่ายจริง (ดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นทุกวัน)
  2. ผู้ขายอาจระงับการส่งสินค้าให้ผู้ซื้ออีก จนกว่าจะได้รับเงินที่ค้างชำระทั้งหมดจากผู้ซื้อ
  3. จำนวนเงินทั้งหมดในใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายที่ให้กับผู้ซื้อ (ไม่ว่าจะเป็นยอดค้างชำระหรือไม่ก็ตาม) ถือว่าได้ครบกำหนดแล้ว และจะต้องทำการชำระ
  4. ผู้ขายอาจหักเงินจากยอดรวมแล้วยื่นเรียกเก็บจากจากผู้ซื้อตามสัญญาอื่นๆ
 3. การอนุมัติจากรัฐบาล: ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอรับอนุมัติจากรัฐบาลเกี่ยวกับการนำเข้าหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 4. ภาษี: ราคาสินค้าไม่รวมภาษีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 5. การยกเลิก ฯลฯ: คำสั่งซื้อจะไม่สามารถทำการปรับตารางเวลาส่งหรือทำการยกเลิก ยกเว้นผู้ซื้อจะชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าว ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์จะระงับการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ใดๆ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่กล่าวอ้างขึ้น หรือทำการเรียกร้อง หรือโต้แย้งใดๆ กับผู้ขาย ไม่ว่าจะเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆ
 6. เหตุสุดวิสัย: ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่จัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเกิดแผ่นดินไหว เพลิงไหม้ น้ำท่วม การประท้วง หรือข้อพิพาทแรงงาน การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร การก่อวินาศกรรม การจลาจล ความล่าช้าหรือการขาดแคลนการขนส่ง หรือคำสั่งใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ
 7. การจัดส่งสินค้า การส่งสินค้า: เว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากผู้ขาย:
  1. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลิตภัณฑ์จะตกเป็นของผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์จะไม่ตกเป็นของผู้ซื้อจนกว่าจะมีการชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายเต็มจำนวน ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการเอาคืนสินค้าใดๆ ที่ค้างชำระและทำการขายสินค้าดังกล่าวออกไปใหม่
  2. การจัดส่งและวันที่จัดส่งเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น
 8. การเรียกร้องค่าเสียหาย: การเรียกร้องใดๆ จากผู้ซื้อต่อผู้ขายเกี่ยวกับสินค้าขาดหรือเกิดข้อผิดพลาดในการจัดส่ง หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้ขายภายในสิบห้าวัน (15) นับจากวันที่ได้รับสินค้า

III. ข้อควรระวัง

 1. ความเหมาะสม: เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อทั้งหมดที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของ OMRON สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายเดียวถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานของผู้ซื้อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่: (A) ชิ้นส่วนไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ (B) วงจร (C) ระบบการประกอบสินค้า (D) ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (E) ระบบ (F) วัสดุหรือสาร และ (G) สิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน ผู้ซื้อต้องทราบและปฏิบัติตามข้อห้ามในการใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 2. ใช้อย่างระมัดระวัง: เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อควรจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่า:
  1. ได้ระมัดระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์บริโภคหรือเมื่อใช้ในจำนวนที่มาก
  2. รักษาระดับความปลอดภัย ระหว่างอัตราที่ให้และค่าการใช้งาน
  3. ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงต่อการใช้งานของผู้ซื้อในกรณีที่สินค้าล้มเหลว
  4. ใช้มาตรการความปลอดภัยในระบบให้กว้างไว้ และแจ้งความเสี่ยงให้ผู้ใช้ทราบ และ
  5. ทำการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และการใช้งานของผู้ซื้อเป็นประจำ(นี่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นรายการเตือนทั้งหมดของการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือจะบ่งชี้ว่าได้มีระบุความเหมาะสมในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ใดๆ)
 3. การห้ามใช้: ผู้ซื้อไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน โดยไม่คำนึงถึงว่า ระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาโดยมีจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมด และผลิตภัณฑ์นั้นมีการจัดประเภทมาอย่างถูกต้อง และได้รับการติดตั้งตามวัตถุประสงค์การใช้งานของระบบอุปกรณ์ภายในหรือโดยรวม
 4. การใช้งานกับมอเตอร์รถยนต์: ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานกับยานยนต์ (รวมถึงมอเตอร์ไซต์) และผู้ซื้อไม่ควรนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานกับรถยนต์ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้ขายเป็นอย่างดีแล้ว

IV. การรับประกันและข้อจำกัด

 1. การรับประกัน: ผู้ขายรับประกันว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมตามข้อกำหนดที่ผู้ขายระบุอยู่ต่อสาธารณะเป็นเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่จำหน่าย (หรือระยะเวลาอื่นตามที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคู่ค้า) ซอฟต์แวร์ที่ให้ไว้โดยผู้ขายเป็นไป "ตามสภาพ" และผู้ขายไม่ได้ให้เงื่อนไขการรับประกันหรือการรับรองใดๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เงื่อนไขและการรับประกันของบุคคลที่สามจะมีผลกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตามที่บุคคลที่สามได้ให้ไว้ และผู้ขายมีหน้าที่เพียงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือการรับประกันเหล่านี้เมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น ยกเว้นการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ผู้ขายไม่ได้ให้การรับรองหรือข้อเสนออื่นๆ ใดทั้งโดยทางตรงหรือทางใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ การรับประกันโดยนัยของ การใช้งาน ความเหมาะสม ความชื่นชอบในตัวสินค้า คุณภาพข้อมูล และการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกคืน และชื่อสินค้า/การไม่ละเมิด ไม่มีคำพูดหรือข้อเขียนหรือคำแนะนำใดของผู้ขายหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะก่อเกิดการรับประกันใดๆ
 2. ข้อยกเว้น: ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยทั่วไปและไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการใช้งานของผู้ซื้อดเว้นแต่จะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น
  1. การใช้งานของผู้ซื้อที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ อุปกรณ์การเผาไหม้ อุปกรณ์การบินและอวกาศ อุปกรณ์ทางรถไฟ อุปกรณ์บันไดเลื่อน/ลิฟต์ อุปกรณ์สวนสนุก อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ความปลอดภัย และการใช้งานอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิต
  2. การใช้งานของผู้ซื้อที่ต้องการความเชื่อน่าถือสูงเป็นพิเศษ รวมทั้งระบบจ่ายแก๊ส น้ำ และไฟฟ้า ฯลฯ ระบบปฏิบัติการต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ระบบการชำระบัญชีทางการเงิน และการใช้งานอื่นๆ ในการจัดการสิทธิ์และทรัพย์สิน
  3. การใช้งานของผู้ซื้อภายใต้สภาวะที่เลวร้ายหรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย รวมถึงอุปกรณ์กลางแจ้ง อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสารเคมี อุปกรณ์ที่สัมผัสกับคลื่นรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่สัมผัสกับการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
  4. หากสาเหตุการเสียตกอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: (i) การใช้งานในลักษณะที่นอกเหนือจากการใช้งานตามวัตถุประสงค์เดิมของผลิตภัณฑ์ (ii) การใช้งานนอกเงื่อนไขการใช้งาน (iii) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่สาม (iv) โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ฝังตัวโดยบุคคลที่สามหรือการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว (v) สาเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ตามวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะที่มีการจัดส่งจากผู้ขาย และ (vi) สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้มาจากจากผู้ขายหรือผลิตภัณฑ์ (รวมถึงเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ)
 3. การเยียวยาผู้ซื้อ: ในกรณีที่มีการละเมิดการรับประกันข้างต้น การเยียวยาหนทางเดียวของผู้ซื้อ และความรับผิดและหน้าที่ของผู้ขายและบริษัทในเครือในสัญญานี้จะเปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ขาย ในการซ่อมแซมสินค้าที่ไม่ทำตามข้อกำหนด โดยผู้ขายหรือบริษัท ในเครือไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบ เว้นแต่ว่า การวิเคราะห์ของผู้ขายจะได้ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้ จัดเก็บ ติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง และไม่ได้รับถูกปนเปื้อน การใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือการดัดแปลงอย่างไม่เหมาะสม การส่งคืนสินค้าโดยผู้ซื้อต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายก่อนทำการจัดส่ง
 4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ผู้ขายและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อผู้ซื้อ บริษัทในเครือและลูกค้าของบริษัทต่อความเสียหายพิเศษ โดยทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ การลงโทษ การลงทัณฑ์ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความสูญเสียผลกำไรหรือการผลิต หรือการสูญเสียทางการค้าอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้อง หรือในส่วนที่เกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้ ไม่ว่าการเรียกร้องดังกล่าวจะเกิดจากสัญญา การรับประกัน ความประมาท ความรับผิด การยักยอก หรือเป็นเพียงความรับผิด และไม่มีกรณีใดที่ความรับผิดรวมของผู้ขายหรือบริษัทในเครือที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ จะสูงเกินกว่ามูลค่ารวมของสินค้าที่ผู้ซื้อจ่ายให้กับผู้ขายในช่วงสิบสองเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จนมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้จำนวนรวมที่เกิดขึ้นกับทุกสาเหตุ
 5. การชดใช้ค่าเสียหาย: ผู้ซื้อจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและไม่ให้ผู้ขาย บริษัทในเครือและพนักงานของบริษัทได้รับภาระจากและต่อหนี้สิน ความสูญเสีย การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย และทั้งหมด (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล) เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง การสืบสวน การยื่นฟ้องคดีหรือการดำเนินคดี (ไม่ว่าผู้ขายจะเป็นส่วนหนึ่ง) ซึ่งเกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นของผู้ซื้อภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้อง หรือการดำเนินการใดๆ ในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดจาก: (a) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อ (b) การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของผู้ขาย (c) การใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับการออกแบบ

V. อื่นๆ

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา: ทรัพย์สินทางปัญญาที่รวมอยู่ในหรือเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์เป็นทรัพย์สินเฉพาะของผู้ขายและบริษัทในเครือ ผู้ซื้อจะต้องไม่และจะไม่ทำให้ผู้อื่นนำซอฟต์แวร์ออกจากผลิตภัณฑ์ หรือแยก ถอด หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกับการใช้งานอื่นนอกเหนือจากการใช้งานของผู้ซื้อเอง
 2. ทรัพย์สิน; การรักษาความลับ: แม้จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อสำหรับค่าวิศวกรรมหรือเครื่องมือก็ตาม ค่างานวิศวกรรมและเครื่องมือทั้งหมดจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ขายให้แก่ผู้ซื้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ผู้ขาย และผู้ซื้อจะจำกัดการแจกจ่ายให้แก่พนักงานที่เชื่อถือได้ของบริษัทและจะป้องกันการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด
 3. ข้อมูลการปฏิบัติงาน: ข้อมูลประสิทธิภาพถูกจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมและไม่ถือเป็นการรับประกัน
 4. การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะ: ผู้ขายอาจจะยุติการผลิตผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือเหตุผลอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทเอง
 5. การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: กฎใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ผู้ขายจัดให้ หรือขายสินค้าให้กับบุคคลหรือองค์กรที่ต้องห้าม กฎหมายต่อต้านการติดสินบนและข้อบังคับรวมถึงพระราชบัญญัติการทุจริตแห่งประเทศของสหรัฐอเมริกาและพระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักร กฎหมายต่อต้านการค้ายาเสพติดหรือกฎหมายต่อต้านการแข่งขันอื่นๆ ข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
 6. การบอกเลิกสัญญา: ผู้ขายมีสิทธิที่จะยุติข้อกำหนดและรายการที่เกี่ยวข้องได้ทันที โดยไม่กระทบต่อสิทธิในการขายของผู้ขายและไม่มีความรับผิดอื่นใด หากผู้ซื้อผิดนัดชำระเงินในวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามเงื่อนไขหรือตามธุรกรรมอื่นๆ หรือกระทำการผิดเงื่อนไขอย่างต่อเนื่องหรือร้ายแรงและไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ถ้าสามารถแก้ไขได้) ภายใน 10 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการละเมิดดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้ซื้อล้มละลาย มีการระงับการชำระเงิน หรือการยึดอำนาจ หรือเมื่อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจ ธุรกิจหรือสถานการณ์ใดๆ ผู้ซื้ออาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือธุรกรรมตามข้อตกลงนี้ได้
 7. การสละสิทธิ์; การมอบหมาย: การที่ผู้ขายไม่ได้หรือล่าช้าในการใช้สิทธิใดๆ และไม่มีการดำเนินการใดๆ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะถือได้ว่าเป็นการสละสิทธิโดยผู้ขาย ผู้ซื้อไม่สามารถโอนสิทธิและข้อผูกพันตามสัญญานี้ได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย
 8. กฎหมาย: การดำเนินการ ประสิทธิภาพ การตีความ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ข้อกำหนด จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์โดยไม่คำนึงถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ
 9. การระงับข้อพิพาท การโต้แย้ง: ข้อพิพาท ข้อแตกต่าง หรือข้อสงสัยใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนด รวมถึงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการดำรงอยู่หรือความถูกต้องของข้อตกลงนี้จะถูกส่งไปและรับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ตามข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในขณะที่มีผลใช้บังคับกฎเหล่านี้ ซึ่งจะถือว่ารวมอยู่ในการอ้างอิงในย่อหน้านี้ องค์คณะศาลประกอบด้วยสาม (3) อนุญาโตตุลาการ และการดำเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเยียวยาใดๆ ที่มีอยู่ในกฎหมาย ผู้ขายจะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองชั่วคราวหรือความคุ้มครองภายใต้กฎหมายอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด ในกรณีที่อาจจะเกิดการหรือกระทำจริงซึ่งการทำซ้ำ การเปิดเผย หรือการใช้ซอฟต์แวร์ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ขายหรือข้อมูลบริษัท
 10. ภาษา: ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ความไม่สอดคล้องกัน หรือความคลุมเครือระหว่างข้อกำหนดภาษาอังกฤษฉบับต่างๆ และคำแปล ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเสมอไป
 11. การแยกออกจากกันได้: คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า หากบทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อถูกประกาศว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวสามารถแยกออกไปได้ และการเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อบทบัญญัติอื่นใดในเอกสารฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเจรจาต่อรองโดยสุจริตใจเพื่อหาคำที่ถูกต้องหรือบทบัญญัติที่มีการใช้งานได้มาแทนที่ส่วนที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องและให้เป็นส่วนที่เป็นไปได้และได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือข้อบังคับ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีเจตนาไว้คงเดิม

(แก้ไขล่าสุดเมื่อ: มีนาคม 2561)